Darmawan, A., Yudhisari, I., Anwari, A., & Makruf, M. (2023). Pola Prediksi Kelulusan Siswa Madrasah Aliyah Swasta dengan Support Vector Machine dan Random Forest. Jurnal Minfo Polgan, 12(1), 387-400. https://doi.org/10.33395/jmp.v12i1.12388