DARMAWAN, A.; YUDHISARI, I.; ANWARI, A.; MAKRUF, M. Pola Prediksi Kelulusan Siswa Madrasah Aliyah Swasta dengan Support Vector Machine dan Random Forest. Jurnal Minfo Polgan, [S. l.], v. 12, n. 1, p. 387-400, 2023. DOI: 10.33395/jmp.v12i1.12388. Disponível em: https://jurnal.polgan.ac.id/index.php/jmp/article/view/12388. Acesso em: 24 jul. 2024.