Darmawan, A., Yudhisari, I., Anwari, A. and Makruf, M. (2023) “Pola Prediksi Kelulusan Siswa Madrasah Aliyah Swasta dengan Support Vector Machine dan Random Forest”, Jurnal Minfo Polgan, 12(1), pp. 387-400. doi: 10.33395/jmp.v12i1.12388.