Editorial Team

Juripol (Jurnal Institusi Polgan)

DEWAN REDAKSI

PEMIMPIN REDAKSI

Surya Hendra Putra, SE, S.Kom, M.Kom
Politeknik Ganesha Medan

 

REDAKSI AHLI

 T. M. Adriansyah, S.E., M.M 
Universitas Amir Hamzah

 Muhammad Khoiruddin Harahap, ST, M. Kom
Politeknik Ganesha Medan

 

EDITOR

 Nova Yesyca Naipospos, SE, MM
Politeknik LP3I Medan